Nyby

Located in Nyby, approximately 160kms south east of Gothenburg, OneSchool Global’s Sweden Campus (formerly known as “Laboraskolan”) opened in 2007. Established by a small group of business owners and parents, the school first opened its doors to 53 students from years 6 through to 12.

Nyby Campus has a Christian foundation of values but has no religious activities.

The school strives to create a vibrant and inspiring learning environment in which every student learns the inviolability of human life, the freedom and integrity of the individual, the equal value of all people and equality between women and men.

The task of the school is to allow each individual student to find his or her own unique character and thereby be able to participate in society by giving their best in a sense of justice, generosity, tolerance and responsibility.

It is our job to help our students develop understanding, skills, knowledge, attitudes that are in harmony with their own beliefs yet be tolerant and understanding of a common cultural heritage that is important to develop to understand the conditions and values of others.

Since 2019, we are affiliated to One School Global, a highly successful network of schools found in 20 countries around the world – at the same time, Nyby Campus follows all applicable Swedish national laws and regulations, including the freedoms set out in the European Convention of Human Rights.

Legal entity: OneSchool Global Nyby Campus AB
Organization number: 556665-7515
Description: We are an independent school with Compulsory School (year 3-9) and Upper Secondary School (Economy program)
Contact telephone: +46 (0)371-460 66
Contact email: [email protected]

Juridiskt namn: OneSchool Global Nyby Campus AB
Organisationsnummer: 556665-7515
Beskrivning: Vi är en fristående skola med grundskoleverksamhet (3-9) och gymnasieverksamhet med inriktning ekonomiprogrammet
Kontakt Telefon: +46 (0)371-460 66
Kontakt E-post: [email protected]

Tidigare känd som ”Laboraskolan” OneSchool Globals Nyby-campus startades ursprungligen 2007 av en liten grupp företagare och föräldrar som ville ge eleverna en bra start på arbetslivet.

Nyby Campus har en Kristen värdegrund men har inga religiösa aktiviteter.

Skolan strävar efter att skapa en livlig och inspirerande inlärningsmiljö där varje elev lär sig okränkbarheten i människolivet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor och män.

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev hitta sin egen unika karaktär och därmed kunna delta i samhället genom att ge sitt bästa i en känsla av rättvisa, generositet, tolerans och ansvar.

Det är vårt jobb att hjälpa våra elever att utveckla förståelse, färdigheter, kunskap, attityder som är i harmoni med deras egna övertygelser och vara toleranta och förståelse för ett gemensamt kulturarv som är viktigt att utveckla för att förstå andras villkor och värderingar.

Sedan 2019 är vi anslutna till One School Global, ett mycket framgångsrikt nätverk av skolor som finns i 19 länder runt om i världen – samtidigt följer Nyby Campus alla tillämpliga (Svenska) nationella lagar, skollag och förordningar, inklusive de friheter som anges i den europeiska konventionen om Mänskliga rättigheter.

 

“Nyby campus promotes the development and learning of all students as well as a lifelong desire to learn, including respect for human rights and the fundamental democratic values on which Swedish society rests.”

0
Primary Students
0
Secondary Students
0
Total Students

Our Ethos

At our School, students are encouraged to develop their full potential and acquire the discipline of ‘learning how to learn’, while upholding fundamental Christian teachings and beliefs, especially those of purity, integrity and godliness. The truth and authority of the Holy Bible and strong family values underpin the commitment of the School to provide quality in every facet of education – curriculum, teachers, facilities, management and discipline – in a safe, secure and caring environment.

Scroll to Top